Start Hochedlinger Klaus

  Start Jürgen Pachteu

  Start Karl Längauer jun.

  Start Tober Manfred

  Start Hochsteiner Karl + Hochedlinger Klaus

  Start Jürgen Pachteu

  Start Längauer Karl sen.

  Start Tober Manfred